Ерхан Афјонџу

Ерхан Афјонџу
Ерхан Афјонџу (Erhan Afyoncu) е роден во 1967 година во Токат. Основно и средно образование завршил во родното место. Во 1984 година ги за-почнал студиите на Факултетот за образование, социјални студии и образование за наставници на Универзитетот Мармара, а дипломирал на Катедрата за историја во 1988 година. Во 1989 година, на Педагошкиот факултет на овој Универзитет е име-нуван за научен соработник во Одделението за оп-штествени науки. Докторирал во 1997 година со теза за државната организација на Османлиската империоја меѓу 16 и 18 век.


Нема книги во оваа категорија.